Our Current Schedule

Day Time Class
Tuesday 19:00 - 20:30 All Levels Jiu Jitsu
Wednesday 19:00 - 20:00 Beginners Jiu Jitsu
Thursday 19:00 - 20:30 All Levels Jiu Jitsu

First class always free!